TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0051 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0051 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br Nguyên tử nào dưới đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng A. -v- B. C. D. br Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học A. B. . ã 16JW 17L D. br . Trong các phát biểu sau phát biểu nào là đúng A. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số hạt nơtron D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân nhưng khác nhau về số nơtron br Nguyên tử nguyên tố X có Z 17. X có số electron độc thân ở trạng thái cơ bản là A 1 B. 2 C. 5 D. 3 br Nguyên tử nguyên tố X có Z 17. X có số lớp electron là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 br Nguyên tử nguyên tố X có Z 17. Số electron thuộc lớp ngoài cùng của X là giá trị nào dưới đây A. 1 B. 2 C. 7 D. 3 br Trong 1 nguyên tử A. số proton luôn bằng số nơtron B. tổng điện tích các proton và electron bằng điện tích hạt nhân C. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử D. tổng số proton và số nơtron được gọi là số khối br T . . . A Người ta kí hiệu nguyên tử của một nguyên tố hoá học như sau _ trong đó A là tổng số hạt proton và nơtron Z là số hạt proton. Những nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học là 12 y. aX 42 B. c Y D. br Cấu 1111111 electron của ion 7. là A. B. lï X V ç. ls -2s -2p-Ss-Sj -Y- Di --. r br Nguyên tố Cs được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện vì A. giá thành rẻ dễ kiếm B. có năng lượng ion hoá thấp nhất ç. có bán kính nguyên tử lớn nhất D. có tính kim loại mạnh nhất br Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết A. số electron hoá trị và số nơtron B. số proton trong hạt nhân và số nơtron ç. số electron trong nguyên tử và số khối D. số electron và số proton trong nguyên tử br Dãy các nguyên tố có số hiệu nguyên tử nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự kim loại natri A. 12 14 22 42 B_3 19 37 55 C. 4 20 38 56 D. 5 21 39 57 br Cation . . và anion đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là -Î- . Kí hiệu của các nguyên tố X Y là A. Al và O B. B và O C. Al .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN