TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1549/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1549/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 5A0 QĐ-TTg Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH cong THỗNG HNmỊN Wr hU Ô ng Bằng khen của Thủ tưÓllg Chính phủ CỘNG- VAN Ễn . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ . lính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tờ trình số 152 TTr-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ưong Tờ trình số 1554 TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhà hát Tuồng Việt Nam Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch -Ban Thi đua - Khen thường TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 10b . Nguyễn Sinh Hùng KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    4    0    10-08-2020
12    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0