TAILIEUCHUNG - AutoI Technology Curriculum Book part 60

Tham khảo tài liệu 'autoi technology curriculum book part 60', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | If msg del1 Then i Del inc If msg del Then GUICtrlDelete a i i i inc If i 0 Or i MAXGr Then Exit EndIf Until msg GUI_EVENT_CLOSE EndFunc Example Func Del iInc GUIDelete child CreateChild If iInc -1 Then Return 5 Return 1 EndFunc Del Func CreateChild child GUICreate My Draw del GUICtrlCreateButton Delete 50 165 50 a 1 GUICtrlCreateGraphic 20 50 100 100 GUICtrlSetBkColor -1 0xffffff GUICtrlSetColor -1 0 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xff0000 0xff0000 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_PIE 50 50 40 30 270 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0x00ff00 0xffffff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_PIE 58 50 40 -60 90 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_ELLIPSE 100 100 50 80 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0x00ff00 0xc0c0ff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_RECT 350 200 50 80 GUICtrlCreateLabel label 65 100 30 GUICtrlSetColor -1 0xff a 2 GUICtrlCreateGraphic 220 10 100 100 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0 0xff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_PIE 50 50 40 30 270 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0x00ff00 0xffffff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_PIE 58 50 40 -60 90 a 3 GUICtrlCreateGraphic 220 110 100 100 GUICtrlSetBkColor -1 0xf08080 GUICtrlSetColor -1 0xff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_HINT 1 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xff00 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_RECT 50 50 80 80 a 4 GUICtrlCreateGraphic 20 200 80 80 GUICtrlSetBkColor -1 0xffffff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_HINT 1 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_MOVE 10 10 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_LINE 30 40 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xff00 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_LINE 70 70 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xff0000 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_LINE 10 50 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0xffff00 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_LINE 10 10 a 5 GUICtrlCreateGraphic 150 10 50 50 GUICtrlSetBkColor -1 0xa0ffa0 GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_MOVE 20 20 start point it is better to draw line and after point to avoid to switch color at each drawing GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_COLOR 0x0000ff GUICtrlSetGraphic -1 GUI_GR_DOT

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.