TAILIEUCHUNG - THÔNG TƯ 05/2001/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 05/2001/TT-BLĐTBXH NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0