TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1548/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1548/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG phủ CÔNG- VẶN ĐÊN Ngày. .1 -tháng . .năn u. KÍnh chuyên . . ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày thảng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bồ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị đỉnh số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tờ trình số 159 TTr-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1509 TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc Bộ Vãn hoá Thể thao và Du lịch có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Văn hoậ Thể thao và Du lịch - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 1 Ob . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng ĐƯỢ T 1 i Ban hìpnkĩ. DANH SÁCH ẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ịnh số QĐ-TTg ngày s tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 1. Ông Nguyễn Đăng Chương Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 2. Ông Đỗ Xuân Thành Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 3. Ông Nguyễn Vũ Hải Trưởng phòng Phòng Nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 4. Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ngọc Huyền Diễn viên kịch nói Nhà hát Tuổi trẻ Bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0