TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1546/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1546/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số QĐ-TTg CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CỘ NG V -N ĐẾN ũty. Ki nh chuyên . vktfrtäng Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngậy 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tờ trình số 5971 TTr-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1372 TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 8 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ Công Thương có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Công Thương - Ban Thi đua - Khen thường TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng của Thủ tướng DANH SÁ chính phủ Được TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ẩty 6 j ũng 9 năm 2009 1. Phòng Kỹ thuật vật tu Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Bộ Công Thương Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 2. Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Bộ Công Thương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0