TAILIEUCHUNG - Đề cương và đáp án ôn thi tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí

Các yêu cầu khi chọn vật liệu chế tạo chi tiết máy. dụng và điều kiện sử dụng các mối ghép bằng hàn? Phân tích các ưu, nhược | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    5    0    10-08-2020
49    3    0    10-08-2020
1    8    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
443    5    0    10-08-2020