TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1545/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1545/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ĩ tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH CONG THONG TIN DIỆN TỬ CHỈNH PHỦ CÒnÓ văn 8 ưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Kính chuyên nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Tờ trình số 134 TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1467 TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Hà Giang có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tình Hà Giang - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 1 Ob . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng J DANH SÁCH ĐƯỢC TÄfeÄü qnqMng khen của thủ tướng chính phủ Ban hành Ịg Ệ h số QĐ-TTg ngày 8tháng 9 năm 2009 j1 Thủ tướng Chính phủ í a5_ 5 1. Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 2. Ông Vũ Duy Chanh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng tỉnh Hà Giang Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    4    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
168    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0