TAILIEUCHUNG - Lập trình web động với PHP My SQL

PHP xử lý các biến rất linh động. Nó có thể thể hiện biết được kiểu của các biến và làm cho cú pháp câu lệnh đơn giản hơn. Ai đã từng lập trình với C, JAVA hoặc PERL sẽ cảm thấy rất dễ dàng khi sử dụng PHP. Tuy nhiên việc này cũng gây ra một số trở ngại nhất định. | LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP MySQL GUESTBOOK CATALOG FORUM SHOPPING CART PHAN 3 Tong Phưổc Khải tổng hỢp biên dịch BIEN variables va cac phep xử lý tren biến PHP 1- Bien va cach sử dung Bien 2- Xử lý dữ lieu từ FORM 3- Tìm hiểu sau hôn ve Bien Bạn đọc thân mến Vừa quạ tôi đâ soạn xong phân 1 vâ phân 2 củâ giâọ trình tự học PHP MySQL. TỌi đâ nhân đườc ếmâil củâ những bân quân tâm chờ đợi phân 3 củâ giâọ trình nây. Đâng lế phân 3 đâ cho râ đời sờm nhừng vì bân rỌn quâ nhiếu công việc hiến tôi đâng phu trâch vâ cô rất nhiếu công việc trong nhôm Hânosọft - softwârế Hân Nôm nến việc biến soân sâch tự học nây ít nhiều bị trì hôân. Dô hôân cânh trến châc chân công việc biến sôân nây không trânh được nhừng sâi sôt. Nhừng du sâô đi nừâ biết được câc bân cô thế âp dung giâô trình nây vâô thực tệ thì tôi phân nâô cung lây đô lâm sự khích lệ chô riếng mình. Đung ly râ phân 3 nây lâ dânh trọn chô việc nôi vế ngôn ngữ SQL nhưng phân 2 đâ bân vế CSDL rôi nếu phân nây nếu cung bân vệ nô thì cô vệ hời nhâm phâi không câc bân Vời y nghĩ nây tôi đâ dânh trọn phân 3 đế nôi vệ biến trọng PHP. Hân nhiến tôi biết mọt sô bân mọng môi những gì trọng đây cô thế âp dung liến thì đờ chân hờn. Nhưng thếô tôi nghĩ trườc tiến hết bân cân phâi nâm rô mọi ngôc ngâch cuâ PHP vâ MySQL thì mời cô thế thiết kệ đườc những chường trình đât tiếu chuẩn. Dô vây mọng câc bân hây kiến nhân khi đọc những chường hường dân suông như thệ nây Đưng nân lông vâ nến ghi nhờ đây lâ côi rệ chô câc ưng dung thưc tệ cuâ câc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN