TAILIEUCHUNG - Tích hợp điện thoại - máy tính và dịch vụ mạng thông minh

Một mạng tích hợp hệ thống điện thoại - máy tính (CTI - Computer Telephone Integration) là xử lý, triển khai những khả năng tích hợp giữa hệ thống điện thoại và máy tính trong nội bộ mạng. Những tác động của thị trường và cơ cấu tổ chức đang kết hợp để tạo nên nhiều cơ hội cho các dịch vụ mạng bùng nổ vào cuối những năm 1990. | Tích hợp điện thoại - máy tính và dịch vụ mạng thông minh Nguồn Một mạng tích hợp hệ thống điện thoại - máy tính CTI - Computer Telephone Integration là xử lý triển khai những khả năng tích hợp giữa hệ thống điện thoại và máy tính trong nội bộ mạng. Những tác động của thị trường và cơ cấu tổ chức đang kết hợp để tạo nên nhiều cơ hội cho các dịch vụ mạng bùng nổ vào cuối những năm 1990 1. Tổng quan Các tổ chức kinh doanh ứng dụng tích hợp hệ thống điện thoại-máy tính và những dịch vụ mạng thông minh tiên tiến AIN - Advanced Intelligent Network đang trong quá trình hợp nhất để tạo nên tập thể nhiều nhà cung cấp tiên tiến chuyển giao dịch vụ. Những trung tâm ứng dụng cuộc gọi ảo dành đi đến các quá trình ảnh hưởng giữa những khách hàng một cách hiệu quả những ứng dụng có khả năng triển khai dành cho những người dùng Centrex pha trộn một cách cân đối và không cân đối giữa những trung tâm cuộc gọi và mở rộng quỹ tài nguyên của những trung tâm cuộc gọi hướng tới những công việc chuyên nghiệp tại gia đình ngược lại với một vài dịch vụ được phân phối do các nhà cung cấp dịch vụ lớn trong tương lai gần. 1. ECTI VÀ AIN Lịch sử phát triển ngắn ngủi của ECTI và AIN đánh dấu quá trình hỗ trợ nhau và kết hợp cuối cùng của hai nền công nghệ. AIN có nguồn gốc từ mong muốn của những nhà cung cấp tổng đài cục bộ LEC và tổng đài trung truyển IEC với mục đích chuyển mạch những kiến trúc mạng độc lập. Cải thiện tốc độ dịch vụ và kiểm soát gia tăng của quá trình cung cấp dịch vụ và chuyển giao những dịch vụ mạng tiên tiến bị giới hạn trong bối cảnh viễn thông thay đổi liên tục và cạnh tranh. Năm 1986 Ameritech đề xuất một khái niệm công nghệ được gọi là giao diện dịch vụ nút đặc trưng FNSI được dự định để tạo thành một cấu trúc mạng phân tán thực. Qua những nỗ lực công nghệ thành công được Bellcore quan tâm tìm tòi AIN nổi lên như là một mạng chuẩn vào đầu những năm 90. Hình 1 thể hiện những khối cơ bản của kiến trúc AIN. Hình 1 Nền công nghệ AIN Trong thực tế ECTI là bản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0