TAILIEUCHUNG - Quá trình phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên

Chúng ta cần hiểu nhiều hơn về các giai đoạn phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên (từ 13 đến 19 tuổi) để chúng ta không coi cách cư xử của trẻ ở lứa tuổi này là nhằm chống lại chúng ta. Bằng cách quen với các giai đoạn phát triển này, chúng ta tăng khả năng khuyến khích con trẻ và thiết lập nhận thức về cá tính của trẻ. Lứa tuổi thanh thiếu niên đang chuẩn bị phân tách hoặc tách khỏi gia đình. Trẻ đang trong tiến trình phát triển các giá trị của trẻ. Tuổi. | Quá trình phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên Chúng ta cần hiểu nhiều hơn về các giai đoạn phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi để chúng ta không coi cách cư xử của trẻ ở lứa tuổi này là nhằm chống lại chúng ta. Bằng cách quen với các giai đoạn phát triển này chúng ta tăng khả năng khuyến khích con trẻ và thiết lập nhận thức về cá tính của trẻ. Lứa tuổi thanh thiếu niên đang chuẩn bị phân tách hoặc tách khỏi gia đình. Trẻ đang trong tiến trình phát triển các giá trị của trẻ. Tuổi thanh thiếu niên cần phải khởi đầu với sự phân tách này và trẻ nổi loạn là để đạt được điều này. Trẻ ở lứa tuổi này thách thức các nguyên tắc và các giá trị theo cách thiết lập riêng những nguyên tắc và giá trị của trẻ. Thời thanh niên không thể rời xa mọi người nhưng trẻ sẽ xung đột và chạm trán với mọi người. Trẻ ở lứa tuổi này có thể khiếm nhã hoặc cười nhạo cha mẹ và những nhân vật có uy quyền khác và không muốn ở với họ. Trong tâm trí của lứa tuổi thanh thiếu niên trẻ thách thức nhằm để đòi quyền tự quản và ý nói rằng trẻ không cần bô me và thuùng coi thach thûc giông nhu mot phuong phap thù nghiêm su quan tâm cùa cha me. Do co su thay dôi vê co thê nên tré se bôi rôi vi liêu tré co sän sàng muôn lon lên hay không. Cac thay dôi vê hooc môn cüng khiên tinh khi cùa tré thay dôi nhu mau nuoc mat nhay cam hon nôi giân bât thinh linh täng nhu câu cho cac hoat dong thê chât và cuùi không dùng chô. Lûa tuôi thanh thiêu niên bat dâu thành lâp cac môi quan hê cùa tré voi cac ban cùng do tuôi dê tim ra nhùng nguùi ban phù hop voi chùng. Lûa tuôi thanh thiêu niên bat dâu hiêu gioi tinh khac voi khi tré con nho noi mà tinh ban cac môi quan hê läng man và hoac cac cam xùc tiêu cuc sâu sac co thê là bê nôi . Nhu câu riêng tu cùa lûa tuôi này cao. Su riêng tu se giùp tré co nhân thûc moi vê quyên hành và kha näng tu quan. Tré cân riêng tu dê thù nghiêm nhùng diêu cùa riêng chùng mà không co su tham gia cùa cha me. Lûa tuôi thanh thiêu niên co thê cam thây minh nam hêt moi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    12-08-2020
171    7    0    12-08-2020
364    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    18    0
5    16    0
5    12    0
7    17    0