TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1543/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1543/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ 50. QĐ-TTg CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ 7ậ . Kinh chuyên . 4 ------về việc tạng CỌNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH thưỏĩig Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một sổ điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một sổ điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Tờ trình sổ 2054 TTr-ƯBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1294 TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ cho 15 tập thể và 24 cá nhân thuộc Bình Dương có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tỉnh Bình Dương - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cồng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG PHÓTHỦTƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng í ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG Ban hành kèm theo Quyế ă L THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 7g ngàytâtháng 9 năm 2009 h phủ 1. TẬP THỀ 1. Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Sở Y tế tỉnh Bình Dương 2. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Sở Y tế tỉnh Bình Dương 3. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Dương 4. Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ tỉnh Bình Dương 5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương 6. ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0