TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 2 BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO Câu 1 Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật nhận giá trị nào sau đây A. 5cm B. -5cm C. 10cm D. - 10cm Câu 2 Vận tốc của một vật dao động điều hòa có độ lớn đạt giá trị cực đại tại thời điểm t. Thời điểm đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây A. Khi t 0 B. Khi t T 4 C khi t T D. khi vật đi qua vị trí cân bằng Câu 3 Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A 1m. Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật nhận giá trị là A. s B. 1m s C. 2m s D. 3m s Câu 4 Một vật dao động điều hòa với phương trình x 5 cos 4pt cm . Li độ và vận tốc của vật sau khi nó bắt đầu dao đông được 5s nhận giá trị nào sau đây A. x 5cm v 20cm s B. x 5cm v 0 C. x 20cm v 5cm s D. x 0 v 5 cm s Câu 5 Một con lắc lò xo dao động với biên độ A lỊ2 m. vị trí xuất hiện của quả nặng khi thế năng bằng động năng của nó là bao nhiêu A. 2m B. C. 1m D. Câu 6 Con lắc lò xo gồm một vật nặng có khố i lượng m một lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng k 100N m. Thực hiện dao động điều hòa. Tại thời điểm t 1s li độ và vận tốc của vật lần lượt là x và v 4m s. tính biên độ dao động của vật T 2s A. B. C. D. kg có đáp án Câu 7 Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m kg. Lò xo có độ cứng k N cm đang dao động điều hòa. Khi vận tốc của vật là 20cm s thì gia tốc của nó bằng 2 J3 m s. Tính biên độ dao động của vật A. 2 3 cm B. 16cm C. 8cm D. 4cm Câu 8 Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m 100g đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là cm s và gia tốc cực đại của vật là 4m s2. Lấy p2 10. Độ cứng lò xo là A. 625N m B. 160N m C. 16N m m Câu 9 Treo một vật có khối lượng 1 kg vào một lò xo có độ cứng k 98N m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng về phía dưới đến cách vị trí cân bằng x 5cm rồi thả ra. Gia tốc cực đại của dao động điều hòa của vật là A. s2 B. m s2 C. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
82    7    0    12-08-2020
190    46    1    12-08-2020
545    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN