TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1542/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1542/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ J532 QD - TTg Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHÙ . jnarn .ài . Kính chuyển Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH .vạ-việy phnnpl tậng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 nãm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tờ trình số 51 TTr-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1437 TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 06 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng có danh sách kèm theo đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ xáy dựng - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Vãn thư TCCV 3b Mai lOb . TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng Ban hành kèm theo Quyết địnt củc 06 CÁ NEÚ DANH HIỆU CH Ấn QUỐC àytiS tháng 9 năm 2009 1. Ông Dương Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cơ khí xây dựng Bộ Xây dựng 2. Ông Nguyễn Trung Nhương Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng sô 1 Bộ Xây dựng 3. Ông Nguyễn Huy Khanh Đội trưởng cơ điện Xưởng đóng bao Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Bộ Xây dựng 4. Ông Trần Đức uẩn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cơ khí xây dựng Bộ Xây dựng 5. Ông Nguyễn Văn Khóa Chủ tịch Hội đồng Quản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0