TAILIEUCHUNG - Quyết định số 59/2005/QĐ-TTG

Quyết định số 59/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trọ phát triển. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0