TAILIEUCHUNG - Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 3: bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 3. CON LẮC ĐƠN Câu 1. Con lắc đơn có độ dài l1 chu kỳ T1 3s con lắc có chiều dài l2 dao động với chi kỳ T2 4s. Chu kỳ của con có độ dài l l1 l2. A. T 3s B. T 9 s C. T 5s T 6 s Câu 2. Một đồng hồ quả lắc đếm dây có chu kỳ T 2s mỗi ngày nhanh 90s phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng A. Tăng 0 2 0 1 C. Tăng 1 D. Giảm 2 Câu 3. Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chậm 130s phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng 0 2 B. Giảm 0 2 c. Tăng 0 3 D. Giảm 0 3 Câu 4. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất với T0 2s đưa đồng hồ lên độ cao h 2500m thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu biết R 6400km A. chậm 67 5s B. Nhanh33 75s 33 75s D. Nhanh 67 5s Câu 5. Một đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ t1 100 C nếu nhiệt độ tăng đến t2 200C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu Hệ số nở dài a - 5 K-1 A. Chậm 17 28s B. nhanh 17 28s C. Chậm 8 64s D. Nhanh 8 64s. Câu 6 Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài 1m dao động tại nơi gia tốc trọng trường g p2 10m s2. chu kì dao động nhỏ của con lắc là A. 20s D. 1s Câu 7 Hai con lắc đơn có chiều dài l1 l2 có chu kì dao động nhơ tương ứng là T1 0 3s T2 0 4s. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn có chiều dài l l1 l2 là A. B. 0 5s C. D. Câu 8 Một con lắc đơn có chiều dài l. Trong khoảng thời gian At nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài 23cm thì cũng trong thời gian nói trên con lắc thực hiện được 20 dao động. Chiều dài ban đầu của ccon lắc là A. 30cm B. 40 cm C. 50cm D. 80cm Câu 9. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 khi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹp chặt tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao nhiêu A. Ti 2 B. Ti C. Ti D. Ti 1 1 Câu 10. Một con lắc đơn có chiều dài l 1m m 0 1 kg nó dao động với chu kỳ T 2 s. Thêm một vật nặng có m 100 g vào hỏi con lắc có chu kỳ dao động mới là bao nhiêu A. 2s B. 4s C. 6 s D. 8s Câu 11. Một con lắc .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    5    1    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
1    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN