TAILIEUCHUNG - Hình ảnh về cổng LPT

Ngày nay loại ổ cắm 36 chân không còn sử dụng, hầu hết các máy tính PC đều trang bị cổng song song 25 chân nên ta chỉ cần quan tâm đến loại 25 chân. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    12-08-2020
6    6    0    12-08-2020
26    5    0    12-08-2020
11    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0