TAILIEUCHUNG - CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGÂN HÀNG

Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng bằng tài sản nhưnh tổ chức cho thuê thực sự không muốn bị ràng buộc các tài sản. Hãy nêu những biện pháp cách thức tổ chức này thường thực hiện để không bị ràng buộc vào tài sản ? | CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 Tại sao nói tín dụng trung và dài hạn dưới hình thức cho thuê tài chính ít rủi ro hơn cho Trả lời Vì - Ngân hàng có thể kiểm soát thường xuyên tài sản thuế chấp - Sử dụng tín dụng đúng mục đích - Bê thuê bị ràng ruộc mọi rủi ro liên quan đến tài sản ràng buộc các khoản ký quỹ để dự phòng rủi ro theo tỷ lệ trị giá tài sản người thuê pảhi bảo trì TSTC. 2 Cho biết sự khác nhau giữa bảo lãnh thanh toán và tín dụng chứng từ Trả lời Bảo lãnh thanh toán - Bản chất là công cụ bảo đảm thực hiện hợp đồng 5 100 trường hợp thực hiện - Điều kiện thanh toán Dựa trên các biến cố vi phạm hợp đồng - Cơ chế thanh toán 3 bên - rủi ro cao Chứng từ không có giá trị tiền Tín dụng chứng từ - Bản chất là công cụ thanh toán trong thương mại quốc tế. phát hành L C bao nhiêu - trả tiền bấy nhiêu - Điều kiện thanh toán Dựa trên việc thực hiện nghĩa hợp đồng của người xuất khẩu - Cơ chế thanh toán 4 bên - rủi ro thấp. 3 Vì sao cho vay hộ gia đình có chi phí cao Trả lời Vì chi phí biến tế giá trị cho vay cao khách hàng chấp nhận vì thường là món vay nhỏ - đối với những hộ gia đình nghèo thì giải quyết những khó khăn cấp bách. - Đối với những hộ gia đình giàu thì để hưởng thụ những tiện nghi của đời sống - nhiều món vay mà mỗi món vay có số tiền nhỏ - trình độ dân trí thấp kiểm tra khó khăn - chi phí hồ sơ nhiều 4 Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng bằng tài sản nhưnh tổ chức cho thuê thực sự không muốn bị ràng buộc các tài sản. Hãy nêu những biện pháp cách thức tổ chức này thường thực hiện để không bị ràng buộc vào tài sản Trả lời Các biện pháp ngoài bản chất của cho thuê tài chính để ràng buộc cho thuê tránh ràng buộc của bên cho thuê vào tài sản là - Chỉ mua tài sản khi đã ký hợp đồng cho thuê - Mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê - Không được huỷ ngang phải bồi thường phí hết thời hạn và trả lại tài sản cho ben cho thuê. - Giá trị hợp đồng thu hồi khi kết thúc hợp đồng phải 90 giá trị tài sản. 1 5 Hãy nêu các yếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN