TAILIEUCHUNG - TÀi liệu về xử lí ảnh

Xử lý ảnh là một khoa học còn tơng đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác, nhất là trên qui mô công nghiệp, song trong xử lý ảnh đã bắt đầu xuất hiện những máy tính chuyên dụng. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
447    4    0    12-08-2020
7    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
111    9    0