TAILIEUCHUNG - Lợi thế tương đối của David Ricardo

Như các bạn biết, vào ngày 6/11/ 2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO ( Tổ chức thương mại thế giới) điều này thuận lợi hay thiệt hại cho con người Việt của chúng ta nhỉ !! ( Đề tài này để hôm nào tớ sẽ trình bày nhé). Ngày nay, hầu như đất nước nào cũng mở cửa để đa dạng hoá, đa phương hoá các nghành nghề sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu khoa học. Không thể có một quốc gia nào trên thế giới tồn tại. | Lai thê tuang dôi cúa David Ricardo Nhu các ban biêt vào ngày 6 11 2007 Viêt Nam chính thúc trd thành thành viên thú 150 cúa WTO Tô chúc thuang mai thê gidi dieu này thuân lai hay thiêt hai cho con ngudi Viêt cúa chúng ta nhi Dê tài này dê hôm nào td se trinh bày nhé . Ngày nay hâu nhu dât nudc nào cüng md cua dê da dang hoá da phuang hoá các nghành nghê sàn xuât hoc hoi kinh nghiêm tiêp thu nhùng thành tuu khoa hoc. Không thê có mot quôc gia nào trên thê gidi ton tai doc lâp mà không có môi quan hê nào vdi các quôc gia bên ngoài däc biêt trong lïnh vuc kinh tê. Nhin lai quá trinh lich su kinh tê cúa nudc ta nhu thê nào nhi Trudc dây hinh ành chú trâu và mành ruong gän liên vdi con ngudi Viêt. Trudc näm 1986 kinh tê cúa dât nudc ta mang tính tâp trung. Có nghïa là nhiêu ngudi cùng tham gia sàn xuât trên cùng mot mâu ruong hay mot du án kinh tê nào dó. Ho cùng tham gia sàn xuât và chia dêu loi nhuân kêt qà thi nhu thê nào chú. Con trâu mà hop tác xâ giao cho thi ngày càng gây com lúa thóc không dú än dân nghèo dói là chuyên thudng ngày. Diêu này ai cüng biêt. Vào nhùng näm 90 thi kêt quà có khà quan dôi chût nhung nhin chung chûng ta vân con mang dâm Vän Minh Lúa Nudc rât nhiêu. Có thê nói rang vào thê ky 21 cuoc sông cúa con ngudi duoc khà dï han vän minh tiên bo han. Vi chính sách md cúa cúa nhà nudc thuc thi manh me nhung vân con nghèo nàn và chua dú manh. Nhân tiên hôm nay td cung câp thêm vài thông tin và lÿ luân dê giúp cho dât nudc tim ra phuang hudng cüng nhu dudng lôi giúp dât nudc cài tiên duoc phân nào. Ai cüng biêt sau hai cuoc chiên tranh Nhât bi tàn phá näng nhât trong nhân loai lich su dâ chúng minh diêu dó. Ô dây td không cân cung câp tu licu65 chính xác. Nhung ngày nay nhiêu nghành nghê kinh tê cúa Nhât phát triên tot bâc nhu diên tú máy móc cong nghê thông tin . Singapore cüng vây mot dât nudc nho bé thiên nhiên không uu dâi. Vây mà Singapore cüng là con rong cúa Châu Á dó. Viêt Nam cúa chúng ta cüng md cúa nhung vân con lâm li châm râi theo ngudi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN