TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HOÁ DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG CỘNG

Chuyển giao các dịch vụ công cộng cho khu vực tư nhân, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội vào việc cung ứng các dịch vụ công cộng (ở nước ta gọi là quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng) là xu thế chung của các nhà nước trên thế giới hiện nay. Trong quá trình đó, nhà nước vẫn là người chịu trách nhiệm trước xã hội về việc đảm bảo cung ứng chung, vì vậy quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng có vai. | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HOÁ DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG CỘNG ThS. PHẠM MINH PHƯỢNG Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Chuyển giao các dịch vụ công cộng cho khu vực tư nhân đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội vào việc cung ứng các dịch vụ công cộng ở nước ta gọi là quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng là xu thế chung của các nhà nước trên thế giới hiện nay. Trong quá trình đó nhà nước vân là người chịu trách nhiệm trước xã hội về việc đảm bảo cung ứng chung vì vậy quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết đề cập đến những nội dung của quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hoá dịch vụ vận tải công cộng nhằm hoàn thiện hơn nữa quá trình này. Summary Tranfering public service to private section and mobilizing the distribution of whole soceity to supply public service. In our country we call public transportation service socialization process is general trend in the world today. In that process State still has to be responsible for supplying that service so the management of state is very important. The article mentions the content of State s management in public transportation socialization process. MLN-KTVT I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyển giao các dịch vụ công cộng cho khu vực tư nhân ở nước ta gọi là quá trình xã hội hoá các dịch vụ công cộng là xu hướng chung của các nhà nước trên thế giới hiện nay. Trong quá trình đó quản lý nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết đề cập đến những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hoá dịch vụ vận tải công cộng. II. NỘI DUNG Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp sinh ra để thực hiện quyền lực của giai cấp thống trị. Có thể tách biệt một cách tương đối 2 chức năng của nhà nước Chức năng quản lý chức năng cai trị và chức năng phục vụ cung ứng các dịch vụ công cho xã hội cho các tổ chức và công dân . Các dịch vụ công lại bao gồm hai loại Một là các dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN