TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1540/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1540/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ ỉ 40 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỔNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CHÍNH PHỦ Hà Nội ngày ỂỈ5 tháng 9 năm 2009 CÔNG- . .năm . Kinh chuyên .về-viêe-éặng QUYẾT ĐỊNH hưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tờ trình số 111 TTr-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1301 TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Ban Thi đua - Khen thường TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰN Ban hành kèm theo Quyết định của Thuýư irưỚNG CHÍNH PHỦ ày 5 tháng 9 năm 2009 1. Bộ môn Thể dục Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch 2. Trung tâm Đào tạo Vận động viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 3. Tiến sĩ Nguyễn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0