TAILIEUCHUNG - Hệ thống giao thông vận tải Việt Nam: Những vấn đề hiện tại và chương trình cho tương lai

Đứng trên quan điểm quy hoạch giao thông vận tải, bài báo trình bày khái quát hiện trạng và đưa ra định hướng về các giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam. Bài báo đề cập tới những điều kiện ngoại cảnh tác động đến sự phát triển hệ thống giao thông như kinh tế, con người, môi trường, công nghệ và các chính sách về giao thông. Thứ hai, bài báo đưa ra cái nhìn tổng quan về hiện trạng giao thông ở Việt Nam, đề tìm hiểu rõ hơn về hiện trạng giao thông Việt Nam hiện nay, bài viết. | HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN TẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHO TƯƠNG LAI TS. KHUẤT VIỆT HÙNG Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Đứng trên quan điểm quy hoạch giao thông vận tải bài báo trình bày khái quát hiện trạng và đưa ra định hướng về các giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam. Đầu tiên bài báo đề cập tới những điều kiện ngoại cảnh tác động đến sự phát triển hệ thống giao thông như kinh tế con người môi trường công nghệ và các chính sách về giao thông. Thứ hai bài báo đưa ra cái nhìn tổng quan về hiện trạng giao thông ở Việt Nam. Cuối cùng bài báo trình bày khái quát về tập hợp những giải pháp cần thực hiện để phát triển giao thông vận tải nước ta trong những thập kỷ tới. Summary This paper briefly reports about current situation and future perspectives of transport system in Vietnam from a planning point-of-view. Firstly it reports about the external conditions for transport development in term of economy demography environment and technology and transport policies. Secondly it provides an overview about current situation of transport sector in Vietnam. Finally it drafts an agenda for transport in Vietnam in the next decades. KTVT- MLN 1. GIỚI THIỆU Việt Nam có tổng diện tích km2 và dân số khoảng 84 12 triệu người. Trong suốt những thập kỷ qua nền kinh tế đất nước đã duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định khoảng 7 5 hàng năm và tỷ lệ đói nghèo giảm từ 51 vào năm 1990 xuống 8 trong năm 2005 Tổng cục thống kê 2007 . Trong giai đoạn đó ngành giao thông vận tải đã đạt được những thành quả đáng kể có ý nghĩa quan trọng đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và khu vực. Đồng thời với hy vọng về sự tiếp nối quá trình tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Với hầu hết cơ sở hạ tầng giao thông đang dần được phục hồi từ những thiệt hại do chiến tranh gây nên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN