TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI HÓA VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT

Xã hội hóa Vận tải hành khách công cộng là một hoạt động có ý nghĩa trong đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố. Do vậy cần có sự thống nhất và cách đánh giá hiệu quả của quá trình này. Nội dung bài báo đề cập đến quy trình trong quá trình xã hội hóa và việc đánh giá hiệu quả của hoạt động xã hội hóa. | QUY TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI HÓA VẬN TẢI hÀnh khách công Cộng BẰNG XE BUÝT Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM TS. NGUYỄN THANH CHƯƠNG Bộ môn Kinh tế vận tải và Du lịch Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Xã hội hóa Vận tải hành khách công cộng là một hoạt động có ý nghĩa trong đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố. Do vậy cần có sự thống nhất và cách đánh giá hiệu quả của quá trình này. Nội dung bài báo đề cập đến quy trình trong quá trình xã hội hóa và việc đánh giá hiệu quả của hoạt động xã hội hóa. Summary Socialization of urban public transport is a measure to mobilize the investments from non - state economic sector to participate in development of urban public transport in order to satisfy travel demand. In Vietnam there are different opinions about socialization of public transport sector and no official regulatory process of socialization of public transport sector and a proposal about evaluation of effectiveness of socialization of urban public transport KTVT- Các đô thị và thành phố của Việt Nam những năm gần đây đã có những chính sách nhằm MLN thúc đẩy phát triển vận tải hành khách công cộng VTHKCC trong đó chủ yếu là vận tải bằng xe buýt nhằm cải thiện tình hình đi lại tại các đô thị. Hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có bước đột phá trong đầu tư phương tiện tăng mức trợ giá . kết quả cho thấy về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại trong đô thị và góp phần vào văn minh đô thị. Tuy nhiên xét thấy nguồn đầu tư hiện nay chủ yếu từ ngân sách Nhà nước nên đã hạn chế phần nào trong việc đầu tư phát triển của hệ thống. Do vậy để tiếp tục phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở các thành phố lớn cần thiết phải đa dạng hóa hình thức đầu tư và huy động được các thành phần kinh tế cùng tham gia hay nói khác đi là quá trình xã hội hóa lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm thiểu đầu tư tài chính của nhà nước. Hiện tại hai thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh tuy mức độ đầu tư cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    13-08-2020
60    4    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
8    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN