TAILIEUCHUNG - Quản lý đàn lợn để chăn nuôi đạt hiệu quả cao

I. Chu chuyển đàn: 1 . Bước đầu tiên là xác định số lượng lợn muốn nuôi mỗi năm. Trong bài báo cáo này, giả định là 2,500 con. 2. Chúng ta cần đặt các giả thiết sau để có được quy mô toàn trại và từng bộ phận cho mục tiêu chung | Quản lý đàn lợn để chăn nuôi đạt hiệu quả cao Nguồn 1. Chu chuyển đàn 1 . Bước đầu tiên là xác định số lượng lợn muốn nuôi mỗi năm. Trong bài báo cáo này giả định là 2 500 con. 2. Chúng ta cần đặt các giả thiết sau để có được quy mô toàn trại và từng bộ phận cho mục tiêu chung - Lợn con sẽ được cai sữa ở 24-25 ngày tuổi - Lợn cai sữa được nuôi tiếp đến 25 kg - Lợn thịt xuất chuồng ở 100-110 kg. 3. Các chuồng lợn thịt sẽ đẩy lợn trong khoảng 110 ngày và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có khoảng 3 nhóm lợn trong mỗi dãy chuồng lợn thịt trong năm. Chúng ta sẽ cần diện tích cho khoảng 850-900 đầu lợn thịt. 4. Lợn con được nuôi trong chuồng lợn cai sữa khoảng 40 ngày và có nghĩa là chúng ta có 8 lượt nuôi trong năm trong một dãy chuồng lợn con cai sữa. Tức là chúng ta cần có diện tích cho đủ 320 đấu lợn con cai sữa. 5. Chuồng nái đẻ có thể sử dụng mỗi 4-5 tuần tùy thuộc thời gian cần thiết cho vệ sinh chuồng. Thường xem như chúng ta cần 5 tuần để có đủ thời gian chuyển lợn và vệ sinh chuồng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần có đủ khoảng 30 chuồng đẻ cho trại lợn. 6. Số lứa đẻ mỗi năm cần để sản xuất lợn con là khoảng 265 nếu mỗi lứa đẻ có thể cai sữa 9 5 lợn con. II. Tính số lượng lợn nái 1. Giả sử rằng chúng ta có tỷ lệ phối giống 90 và tỷ lệ đẻ 82 . 2. Cũng cần tính là chúng ta sẽ có được khoảng 2 3 lứa đẻ nái năm. 3. Với các giả thiết trên chúng ta cần có 265 1ứa 2 3-115 lợn nái đẻ trong năm. Với tỷ lệ đẻ 82 chúng ta có 115 0 82 140 lợn nái phối giống để có được số lứa mong muốn. 4. Mức độ thay đàn bình thường khoảng 40 một năm và như vậy chúng ta cần có 56 lợn nái hậu bị thay đàn hàng năm. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc với 85 lợn nái rạ và 55 lợn nái tơ trong mỗi năm cho sản xuất giống. III. Quản lý lợn 1. Lợn nái làm giống cần được cai sữa ở 24-25 ngày và được cho ăn khoảng 4 kg một ngày cho đến khi phối giống. Sau khi phối giống giảm thức ăn còn 2 5-3 0 kg một ngày trong khoảng 30 ngày. Sau 30 ngày giảm tiếp thức ăn còn 2 kg

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN