TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 27

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 27 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(3 điểm) Cho cây nhị phân như hình vẽ: Anh(chị) hãy: 1) Nêu khái niệm cây nhị phân tìm kiếm, cây đã cho có phải là cây nhị phân tìm kiếm không? Giải thích tại sao? 2) Viết dạng cài đặt cây cân bằng bởi con trỏ. 3) Thêm một đỉnh có khoá x = 30 vào cây (minh họa vị trí được thêm trên cây, giải thuật thêm tương ứng) Câu 2( 2 điểm) Cho một danh sách kế tiếp biểu diễn cây thư mục (directory tree), mỗi phần tử gồm 2 thành phần: tên thư mục, vị trí của thư mục cha trên danh sách này (số nguyên chỉ thứ tự thư mục trong danh sách). Nếu là thư mục gốc thì giá trị thứ hai là 0. In cây thư mục này ra màn hình. Câu 2 ( 3 điểm) Cho một đa thức bất kỳ. Anh (chị) hãy: 1) Biểu diễn đa thức trên dưới dạng một danh sách liên kết đơn với mỗi phần tử là một cấu trúc chứa hệ số và số mũ của thành phần đó. 2) Viết các chương trình con tương ứng với các yêu cầu sau: a) Tối giản một đa thức (gộp các thành phần có cùng số mũ lại và sắp xếp đa thức theo chiều số mũ giảm dần) c) Hiển thị đa thức lên màn hình Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0