TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 24

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 24 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(2 điểm) Thế nào là cấu trúc dữ liệu, giải thuật, mối quan hệ giữa chúng. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết một bài toán tin học? Hãy cho một ví dụ minh họa ? Câu 2 ( 3 điểm) Trình bày một phương pháp cài đặt cây nhị phân tìm kiếm. Dựng một cây nhị phân tìm kiếm có 13 nút, các đỉnh nhận giá trị là các số chẵn 2, 4, 6, Viết thuật toán thêm một đỉnh mới x = 13 vào cây nhị phân tìm kiếm và minh hoạ trên cây vừa dựng. Câu 3 (3 điểm) Một ma trận chỉ chứa rất ít phần tử với giá trị có nghĩa (ví dụ: phần tử 0 được gọi là phần tử có nghĩa) được gọi là ma trận thưa. Ví dụ : Hãy dùng cấu trúc danh sách liên kết để tổ chức biễu diễn một ma trận thưa sao cho tiết kiệm bộ nhớ nhất (chỉ lưu trữ các phần tử có nghĩa). a) Cấu trúc một nút trong danh sách có dạng như thế nào? b) Viết dạng cài đặt ma trận trên bằng danh sách liên kết c) Viết chương trình cho phép nhập, xuất ma trận Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN