TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1537/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1537/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỐNG THÕNG TltFpiẸN SFchInH phủ N g ả y. T ỈTtri à ng. ỹộ. na m ữậ. KÍnh chuyên . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày íí thảng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội Tờ trình số 56 TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1535 TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ông Lê Vinh Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơì nhận - Bộ LĐ-TB XH - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
424    5    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
42    5    0    12-08-2020
13    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0