TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HỒI CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG

Trong nền kinh tế thị trường, việc mua bán chịu là cần thiết. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp xây dựng giao thông (DNXDGT) hiện nay các khoản phải thu của khách hàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản (trên 28%) và so với doanh thu thực hiện (55%), có nghĩa là vốn của doanh nghiệp (DN) bị ứ đọng rất lớn ở khâu thanh toán, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả SXKD. Một số DNXDGT đã thành lập Ban thu hồi công nợ từ Tổng công ty (TCT). | MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HỒI CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG ThS. NGUYỄN QUỲNH SANG Bộ môn Kinh tế xây dựng Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Bài viết đưa ra một số giải pháp thu hồi công nợ phải thu trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông hiện nay. Summary This article shows some revoking debt from transport construction enterprises. I. ĐẶT VẤN ĐỀ VTKT Trong nền kinh tế thị trường việc mua bán chịu là cần thiết. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp xây dựng giao thông DNXDGT hiện nay các khoản phải thu của khách hàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản trên 28 và so với doanh thu thực hiện 55 có nghĩa là vốn của doanh nghiệp DN bị ứ đọng rất lớn ở khâu thanh toán ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả SXKD. Một số DNXDGT đã thành lập Ban thu hồi công nợ từ Tổng công ty TCT đến các công ty thành viên thường xuyên cử cán bộ về các địa phương nghe ngóng tình hình nếu thấy có dấu hiệu tiền về là tìm mọi biện pháp tiếp cận để thu nợ nhưng số nợ cũ vẫn còn nhiều và lại phát sinh nợ mới. Vì vậy để thu hồi các khoản phải thu theo tác giả có thể thực hiện một số giải pháp sau II. NỘI DUNG 1. Tích cực chủ động thu hồi dứt điểm công nợ . Chủ động tự thu hồi dứt điểm công nợ Để chủ động thu hồi công nợ theo tác giả các DNXDGT cần thực hiện một số biện pháp sau Thứ nhất tiến hành rà soát lại tất cả các khoản phải thu của các khách hàng - Lập danh sách khách hàng có nợ phải thu đối với DN - Tổng hợp số nợ phải thu của từng khách hàng - Sắp xếp tuổi của từng khoản nợ phải thu của từng khách hàng. Thứ hai xem xét lại các khoản phải thu của các khách hàng thuộc công trình hạng mục công trình nào mà DN đã nhận thầu thi công nguồn vốn xây dựng của từng công trình đó là nguồn vốn ngân sách Nhà nước hay ngân sách của địa phương nào hay nguồn vốn vay vốn viện trợ của nước ngoài. Thứ ba làm rõ việc khách hàng chưa trả tiền là do nguyên nhân chủ quan của DN hay nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân nào bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
28    4    0