TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG (P2)

Điện là nguồn năng l−ợng cơ bản trong các công x−ởng, xí nghiệp, từ nông thôn đến thành thị. Số ng−ời tiếp xúc với điện ngày càng nhiều. Thiếu các hiểu biết về an toàn điện, không tuân theo các quy tắc về an toàn điện có thể gây ra tai nạn. Vì vậy vấn đề an toàn điện đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động. | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    4    0    12-08-2020
78    4    0    12-08-2020
170    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN