TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 23

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 23 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1 (2 điểm) Định nghĩa từ điển, các phép toán trên từ điển, trình bày phương pháp cài đặt từ điển bởi bảng băm mở (tư tưởng, dạng cài đặt). Cho ví dụ minh họa Câu 1(3 điểm) Khái niệm cây? Trình bày cách cài đặt cây bằng con trưởng và em liền kề của mỗi đỉnh sử dụng mảng. Vẽ ra một cây bất kỳ làm ví dụ minh họa. Viết thủ tục tìm con trưởng và em liền kề của đỉnh thứ k trên cây T (k là một số nguyên dương nhập từ bàn phím; giả sử các đỉnh trên cây đã được đánh số theo một thứ tự nào đó) Câu 2 ( 3 điểm) Cho 3 danh sách móc nối đơn, lần lượt có nút đầu tiên trong danh sách được trỏ bởi L1, L2, L3. Anh(chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt của danh sách 2) Hãy viết các giải thuật: a) Ghép danh sách L2 vào danh sách L1 và cho con trỏ L trỏ tới nút đầu danh sách tổng hợp b) Ghép danh sách L3 vào trước danh sách L2 và L1 vào sau L2 và cho con trỏ L trỏ tới danh sách tổng hợp 3) Nhận xét về ưu nhược điểm của cách cài đặt trên ( Giả sử cả 3 danh sách đều khác rỗng ). Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN