TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học: Chất lượng công trình giao thông đô thị dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

Báo cáo khoa học: Chất lượng công trình giao thông đô thị dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nghiên cứu thực trạng chất lượng công trình giao thông dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và đề xuất số giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của các chủ thể trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình giao thông đô thị tại HCM. | CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ DƯỚI TÁC ĐỘNG CƯA CÁCCHỦ THỂ THAM GIA Hoạt động xây dựng ThS. NCS. LÊ MẠNH TƯỜNG Tổng Công ty XDCTGT 6 Tóm tắt Bài báo nghiên cứu thực trạng chất lượng công trình giao thông dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và đề xuất số giải pháp nâng cao năng lực trách nhiệm quản lý của các chủ thể trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Summary The article studies the quality of the transport state under the action of the subject in the construction activities and propose solutions to improve the capacity and m anaging responsibility of the entities to ensure the protection and improve the quality of urban traffic in Vietnam. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Nhờ những điều kiện thuận lợi về địa lý nên đã phát triển rất nhanh. Chỉ trong vòng 300 năm chùm đô thị Sài Gòn - Gia Định đã nối lại với nhau và trở thành thành phố lớn ở Việt Nam và khu vực. Hiện tại TPHCM có mức độ và tốc độ đô thị hoá cao tăng trưởng dân số vượt bậc dẫn đến nhu cầu về giao thông vận tải GTVT lớn mới có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông của con người và hàng hóa. Lúc này nhiệm vụ đặt ra cho các cấp chính quyền đô thị phải quan tâm đến việc củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó các yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT phải được quan tâm đầu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành sản xuất vật chất của đô thị. Gắn liền với các yêu cầu về khối lượng thì các đòi hỏi về chất lượng cũng ngày một cao hơn. Hoạt động xây dựng công trình XDCT nói chung công trình giao thông nói riêng của TPHCM giai đoạn hiện tại đã có tiến bộ vượt bậc. Điều này đã làm thay đổi bộ mặt của ngành giao thông nói riêng của thành phố nói chung. Tuy nhiên nhìn nhận một cách nghiêm túc các vấn đề về chất lượng dự án chất lượng công trình vẫn còn những tồn tại những bất cập còn công trình có sự cố gây thiệt hại tiền bạc của xã hội thậm chí còn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN