TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1533/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số fĩỉ3 QĐ-TTg CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày Z4 thảng 9 năm 2009 CỎNG yẬN ĐẺN . 4 . . Ngày. năm KÍnh chuyển . QUYÉT ĐỊNH về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản sổ 3262 LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 9 năm 2009 ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13045 BTC - DTQG ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUVÉT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. ủy ban nhân dân tình Kon Turn tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Lao động -Thuơng binh và Xã hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhện - Như Điều 3 - Thù tướng CP các PTTg Nguyễn Sinh Hùng Hoàng Trung Hải - Cục DTQG - VPCP BTCN các PCN Phạm Văn Phượng Vàn Trọng Lý Cổng TTĐT cac Vụ KTN ĐP - Lưu VT KTTH 3 . KT. THỦ TƯỞNG PHÓ THỦ TƯỞNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0