TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 22

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 22 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1 (2 điểm) Định nghĩa từ điển, Tư tưởng của bảng băm sử dụng trong việc cài đặt từ điển. Viết dạng cài đặt từ điển bởi bảng băm mở. Với dạng cài đặt này anh(chị) hãy cài đặt phép toán tìm xem trong từ điển T có chứa từ x hay không? (x là một từ được nhập từ bàn phím) Câu 2( 4 điểm) Cho một danh sách liên kết đơn (DSLK) có nút đầu danh sách được trỏ bởi con trỏ L, các phần tử trong danh sách có kiểu dữ liệu Item nào đó. 1) Viết các hàm trên DSLK đơn này: a. insert_first (thêm một phần tử vào đầu danh sách), b. insert_last (thêm một phần tử vào cuối danh sách), c. remove_first(loại bỏ phần tử đầu tiên trong danh sách), d. remove_last(loại bỏ phần tử cuối cùng trong danh sách) 2) Dùng các hàm ở ý 1) để tạo ra một hàng đợi và một ngăn xếp chứa n phần tử; (n là số nguyên dương nhập từ bàn phím) 3) Lấy các phần tử trong ngăn xếp và hàng đợi ra hiển thị lên màn hình. Câu 3 ( 2 điểm) Dựng đồ thị có hướng G có giá trị ma trận lân cận kề như sau: 1 2 3 4 5 6 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 1 5 1 0 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 Nêu kết quả phép duyệt đồ thị G theo chiều sâu, và chiều rộng xuất phát từ V1. Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    10-08-2020
7    4    0    10-08-2020
23    5    0    10-08-2020
47    5    0    10-08-2020
67    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0