TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Quản lý rủi ro là một quá trình xem xét đánh giá toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp để nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động xấu đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp ứng phó, phòng ngừa phù hợp với từng nguy cơ. | QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Quản lý rủi ro là một quá trình xem xét đánh giá toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp để nhận biết những nguy cơ tiềm ấn có thể tác động xấu đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp ứng phó phòng ngừa phù hợp với từng nguy cơ. Summary Risk management is the process of considering a comprehensive review of the business activities to identify potential risks that may impact negatively to the operations of the business on that basis will offer solutions to cope appropriate precautions relating to each risk. I. QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO về cơ bản quy trình quản lý rủi ro thường gồm các bước xác nhận mục tiêu của doanh nghiệp xác định rủi ro mô tả và phân loại rủi ro đánh giá và xếp hạng rủi ro xây dựng kế hoạch ứng phó lập báo cáo cập nhật tình hình thực thi giám sát quá trình thực hiện rà soát và cải tiến quy trình quản lý rủi ro 1. Xác nhận mục tiêu của doanh nghiệp Hoạt động quản lý rủi ro được tổ chức và triển khai nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy bắt đầu quá trình quản lý rủi ro đầu tiên Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần xác nhận các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở đảm bảo hoạt động quản lý rủi ro được tổ chức đúng hướng. Bảng 1. Mục đích của Phân tích rủi ro Khía cạnh Mô tả Sự kiện không mong muốn kiểm soát Thời gian Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Chậm trễ đến chậm trễ dự án Tiền Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Vượt dự toán đến vượt dự toán ngân sách Chất lượng Phân tích chỉ ra các loại rủi ro dẫn Chất lượng mong muốn không đạt được đến giảm Chất lượng Thông tin Phân tích chỉ ra Chất lượng và sự Quyết định dự án sai lầm hoặc không tối phù hợp từ thông tin của dự án. ưu Tổ chức Phân tích chỉ ra cách thức ra quyết Quyết định dự án sai lầm hoặc không tối định về sự tham gia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    4    0    13-08-2020
255    4    0    13-08-2020
73    6    0    13-08-2020
30    14    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN