TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Công an tỉnh UBND các huyện thị. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp thay đổi nội dung 1. đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đồng Quyết định số 1 lân cấp. 44 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Thông báo 1. Bước 1 lập địa điểm kinh doanh tại Website http . Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại 2 Bước 2 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đâu tư Bình Dương số 188 đại lộ Bình Dương khu 2 phường Phú Hòa thị xã Thủ Dâu Một tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu Tên bước Mô tả bước hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh. Đến ngày trong giấy biên nhận doanh nghiệp đến Phòng Đăng 3. Bước 3 ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu . Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy đăng chứng nhận ký thuế. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 3 về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Quyết định biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN