TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 21

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 21 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Khái niệm ngăn xếp, hàng đợi, các cách cài đặt. Câu 2 ( 3 điểm) Cho một stack S, được cài đặt bởi mảng một chiều S có n = 6 phần tử, Top chứa chỉ số ở đỉnh ngăn xếp. Thoạt đầu stack rỗng (Top=0). Anh(chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt của ngăn xếp 2) Hãy xác định kết quả cuỗi cùng khi thực hiện các phép tính sau? Giải thích: a:= 2; b:= 5; PUSH (a, S); PUSH (4, S); PUSH (b+2, S); PUSH (9, S); PUSH (a+b, S); while (Top0) do begin Pop (x, Top); Write(x); end; Biết rằng: PUSH (n, S): Ứng với thao tác đẩy phần tử n vào ngăn xếp S Pop (n, S): Ứng với thao tác lấy phần tử trong ngăn xếp S ra và lưu vào biến n 3) Anh(chị) hãy viết thủ tục PUSH, Pop tương ứng ở trên Câu 3 (3 điểm) 1) Hãy cho biết nội dung của hàng đợi sau mỗi thao tác trong dãy : EAS*Y**QUE***ST***I*ON Với một chữ cái tượng trưng cho thao tác thêm chữ cái tương ứng vào hàng đợi, dấu * tượng trưng cho thao tác lấy nội dung một phần tử trong hàng đợi in lên màn hình. 2) Hãy cho biết sau khi hoàn tất chuỗi thao tác trên, những gì xuất hiện trên màn hình ? 3) Viết dạng cài đặt hàng đợi trên bởi mảng 4) Với cách cài đặt trên, hãy viết thủ tục thêm một ký tự vào hàng đợi, lấy một ký tự ra từ hàng đợi để hiển thị lên màn hình Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    4    0    12-08-2020
28    6    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
189    2    0    12-08-2020
10    3    0    12-08-2020
4    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0