TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 59

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 59', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Định nghĩa các hằng số Define constants define AUTHOR tên bạn define APP chèn tên ứng dụng Ví dụ TestApp define VER chèn phiên bản của chương trình define EXE chèn tên file EXE Ví dụ define PNAME App Portable định dạng tên portable các thư mục và tên file define ICON PNAME .ico chú thích dòng này khi sử dụng icon mặc định define SPLASHIMAGE PNAME .jpg chú thích dòng này khi không dùng ảnh splashscreen define REGKEYS chèn các khóa registry sử dụng phân cách bởi chú thích khi không dùng define SETTINGSFILES chèn các file thiết lập dùng đến phân cách bởi được lưu trữ trong máy host Ví dụ SWINDIR chú thích ra khi không dùng define SETTINGSDIRS chèn các thư mục thiết lập dùng đến phân cách bởi được lưu trữ trong máy host Ví dụ PROFILE TEST chú thích ra khi không dùng define INI PNAME .ini có thể thay đổi khi thiết lập của nhiều chương trình được lưu trong 1 file .INI Includes Bao gồm include thêm các macro thao tác registry không được bao gồm mặc định trong NSIS include thêm header cho thao tác với word insertmacro WordFind thêm chức năng chia tách chuỗi include thêm header cho thao tác với file insertmacro GetParameters thêm chức năng tìm lại các tham số dòng lệnh Runtime Switches chuyển đổi thời gian thực CRCCheck On tiến hành CRC cycle redundancy check check của launcher trước khi bắt đầu Off cho việc nén EXE sau này Windowicon Off không hiển thị icon của launcher Silentinstall Silent bắt đầu như launcher không phải installer AutoCloseWindow True tự động đóng khi kết thúc Định nghĩa các biến Define variables Var ACTION Var ACTIONDIRECTORY Var ACTIONPARAMETERS Var SPLASHSCREEN thông tin splash screen có được hiện ra không mặc định là có Var PROGRAMEXE tên của file EXE cần chạy Var PROGRAMDIR đường dẫn của file EXE ở trên Var PROGRAMPARMS các tham số thêm vào khi chạy file EXE Var DATADIR đường dẫn tới thư mục nơi lưu tất cả các thiết lập Var INIFILE đường dẫn đầy đủ tới file INI tìm được Var .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    4    0    13-08-2020
255    4    0    13-08-2020
73    6    0    13-08-2020
30    14    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    13    0