TAILIEUCHUNG - Thiết bị trao đổi nhiệt

TBTĐN hồi nhiệt, là loại thiết bị TĐN có mặt trao đổi nhiệt được quay, khi tiếp xúc chất lỏng 1 mặt nhận nhiệt, khi tiếp xúc chất lỏng 2 mặt toả nhiệt. Quá trình TĐN là không ổn định và trong mặt trao đổi nhiệt có sự dao động nhiệt. Ví dụ: bộ sấy không khí quay trong lò hơi nhà máy nhiệt điện. | CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG . ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT. . Các định nghĩa. Thiết bị trao đổi nhiệt TBTĐN là thiết bị trong đó thực hiện sự trao đổi nhiệt giữa chất cần gia công với chất mang nhiệt hoặc lạnh. Chất mang nhiệt hoặc lạnh được gọi chung là môi chất có nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn chất gia công dùng để nung nóng hoặc làm nguội chất gia công. Chất gia công và môi chất thường ở pha lỏng hoặc hơi gọi chung là chất lỏng. Các chất này có nhiệt độ khác nhau. Để phân biệt mỗi thông số ọ là của chất lỏng nóng hay chất lỏng lạnh đi vào hay ra khỏi thiết bị người ta quy ước - Dùng chỉ số 1 để chỉ chất lỏng nóng ọb - Dùng chỉ số 2 để chỉ chất lỏng nóng ọ2. - Dùng dấu để chỉ thông số vào thiết bị ọ1 ọ2 . - Dùng dấu để chỉ thông số ra thiết bị ọ1 ọ2 . Ví dụ Hình . Sơ đồ khối của TBTĐN . Phân loại các TBTĐN. . Phân loại theo nguyên lý làm việc của TBTĐN. 1 TBTĐN tiếp xúc hay hỗn hợp là loại TBTĐN trong đó chất gia công và môi chất tiếp xúc nhau thực hiện cả quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất tạo ra một hỗn hợp. Ví dụ bình gia nhiệt nước bằng cách sục 1 dòng hơi. 2 TBTĐN hồi nhiệt là loại thiết bị TĐN có mặt trao đổi nhiệt được quay khi tiếp xúc chất lỏng 1 mặt nhận nhiệt khi tiếp xúc chất lỏng 2 mặt toả nhiệt. Quá trình TĐN là không ổn định và trong mặt trao đổi nhiệt có sự dao động nhiệt. Ví dụ bộ sấy không khí quay trong lò hơi nhà máy nhiệt điện. 3 TBTĐN vách ngăn là loại TBTĐN có vách rắn ngăn cách chất lỏng nóng và chất lỏng lạnh và 2 chất lỏng TĐN theo kiểu truyền nhiệt. Loại TBTĐN vách ngăn bảo đảm độ kín tuyệt đối giữa hai chất làm cho chất gia công được tinh khiết và vệ sinh an toàn do đó được sử dụng rộng rãi trong mọi công nghệ. 4 TBTĐN kiểu ống nhiệt là loại TBTĐN dùng ống nhiệt để truyền tải nhiệt từ chất lỏng nóng đến chất lỏng lạnh. Môi chất trong các ống nhiệt nhân nhiệt từ chất lỏng 1 sôi và hoá hơi thành hơi bão hoà khô truyền đến vùng tiếp xúc chất lỏng 2 ngưng thành lỏng rồi quay về vùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN