TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 19

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 19 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 4 điểm) Xây dựng một cấu trúc dữ liệu thích hợp để biễu diễn đa thức P(x) có dạng : P(x) = c1xn1 + c2xn2 +.+ck xnk Biết rằng: 1) Các thao tác xử lý trên đa thức bao gồm : + Thêm một phần tử vào cuối đa thức + In danh sách các phần tử trong đa thức theo: - thứ tự nhập vào - ngược với thứ tự nhập vào + Hủy một phần tử bất kỳ trong đa thức 2) Số lượng các phần tử không hạn chế 3) Chỉ có nhu cầu xử lý đa thức trong bộ nhớ chính. a) Giải thích lý do chọn CTDL đã định nghĩa. b) Viết chương trình con ước lượng giá trị của đa thức P(x) khi biết x. c) Viết chương trình con rút gọn biểu thức (gộp các phần tử cùng số mũ) Câu 2 (4 điểm) Cho một cây nhị phân tìm kiếm có các khóa là các số nguyên như hình vẽ. Anh (chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt cây trên bằng con trỏ. Root là con trỏ trỏ tới gốc của cây 2) Tìm đỉnh có khóa x trên cây 3) Nêu phương pháp để loại bỏ một đỉnh x = 39 trên cây, sao cho cây sau khi loại bỏ đỉnh đó vẫn là cây nhị phân tìm kiếm 4) Hiển thị cây 5) Hủy cây Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    4    0    12-08-2020
28    6    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
189    2    0    12-08-2020
10    3    0    12-08-2020
4    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0