TAILIEUCHUNG - Khí Hậu Trong Nuôi Trồng Nông Nghiệp phần 1

Tham khảo tài liệu 'khí hậu trong nuôi trồng nông nghiệp phần 1', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I .o0o. ĐOÀN VĂN ĐIẾM chủ biên GIÁO TRÌNH KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP CÁC TÁC GIẢ TRAN ĐỨC HẠNH LÊ QUANG VĨNH NGUYỄN THANH BÌNH HÀ NỘI - 2008 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH 1. Đối tượng sử dụng giáo trình Giáo trình KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo về Chọn giống cây trồng Nông học Bảo vệ thực vật Công nghệ sinh học Môi trường nông nghiệp Khoa học đất Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. thuộc các trường Đại học Nông nghiệp và Nông - Lâm nghiệp. Giáo trình còn là một tài liệu tham khảo cần thiết đối với các Học viên cao học Nghiên cứu sinh Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc ngành Nông Lâm. 2. Mục tiêu cuốn giáo trình Trang bị cho sinh viên kiến thức về thời tiết khí hậu biến đổi khí hậu và tác động của chúng đối với cây trồng và sâu bệnh ngoài đồng ruộng kỹ năng khảo sát và đánh giá các yếu tố thời tiết khí hậu ảnh hưởng của chúng đối với sinh vật và sản xuất nông nghiệp. 3. Kiến thức trọng tâm của giáo trình Khái quát về khí tượng nông nghiệp khí hậu nông nghiệp phương pháp quan trắc thu thập số liệu khí tượng phân tích định tính định lượng các yếu tố khí tượng ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng phát triển năng suất của cây trồng phát sinh của sâu bệnh và sản xuất nông nghiệp. 4. Phân công biên soạn Chủ biên và hiệu đính PGS. TS. Đoàn Văn Điếm Trường Đại học nông nghiệp I 1. PGS. TS. Đoàn Văn Điếm Trường ĐHNNI biên soạn các chương II IV VI VIII IX phần mở đầu và thực tập. 2. PGS. TS. Trần Đức Hạnh Trường ĐHNNI biên soạn các chương X và XI. 3. TS. Lê Quang Vĩnh Trường ĐHNL Huế biên soạn các chương III và VII. 4. ThS. Nguyễn Thanh Bình ĐH Tây Nguyên biên soạn các chương I và V. 5. Những điểm mới của giáo trình Căn cứ vào nhiệm vụ giảng dạy của khối ngành Nông - Lâm ở bậc Đại học và khung chương trình đào tạo mới đưọc Hội đồng tư vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua trên cơ sở cuốn Giáo trình Khí tượng nông nghiệp của trường ĐHNNI xuất bản năm 1997 và các tài liệu trong và ngoài

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    5    0    12-08-2020
16    6    0    12-08-2020
155    4    0    12-08-2020
116    6    0    12-08-2020
115    6    0    12-08-2020
24    6    0    12-08-2020
4    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN