TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Các dịch vụ thanh toán trong nước

Thanh toán qua ngân hàng là quan hệ thanh toán được thực hiện và được tiến hành bằng cách trích chuyển từ tài khoản đơn vị này sang tài khoản đơn vị khác hoặc bù trừ lẫn nhau giữa các đơn vị tham gia thanh toán ,thông qua ngân hàng. | CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC NỘI DUNG vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng phương thức thanh toán qua ngân hàng VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Thanh toán qua ngân hàng là quan hệ thanh toán được thực hiện và được tiến hành bằng cách trích chuyển từ tài khoản đơn vị này sang tài khoản đơn vị khác hoặc bù trừ lẫn nhau giữa các đơn vị tham gia thanh toán ,thông qua ngân hàng. Ngân hàng là người cung ứng dịch vụ thanh toán. niệm: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Vận động của tiền tệ độc lập với sự vận động của vật tư và hàng hóa cả về thời gian và không gian. Trong thanh toán qua ngân hàng, vật môi giới (tiền mặt) chỉ xuất hiện dưới hình thức kế toán(tiền ghi sổ) và được ghi chép trên các chứng từ, sổ kế toán( gọi là tiền chuyển khoản). Trong thanh toán qua ngân hàng, vai trò của ngân hàng là rất to lớn. điểm: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    4    0    10-08-2020
21    3    0    10-08-2020
7    7    0    10-08-2020
53    5    1    10-08-2020
5    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN