TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ---1__Utility__J Trong mỗi dự án VBA ìuisuravvuig ia mụi UO tượng kiểu Document và luôn có sẵn. Với đối tượng ThisDrawing này người dùng không cần phải khai báo hoặc gán giá trị cho đối tượng này mà có thể truy cập được ngay do nó luôn tồn tại trong dự án VBA. ThisDrawing tham chiếu đến bản vẽ hiện hành trong AutoCAD nghĩa là những tác động lên đối tượng này sẽ tương đương với việc tác động lên bản vẽ hiện hành trong AutoCAD. Một đối tượng tương CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD đương với ThisDrawing chính là đối tượng ActiveDocument đối tượng này cũng là một thuộc tính của đối tượng Application. Để hiển thị tên bản vẽ hiện hành trong AutoCAD ta có thể truy cập theo những cách sau từ mô-đun ThisDrawing của dự án VBA MsgBox Name MsgBox MsgBox . Tập đối tượng AutoCAD tổ chức hầu hết các đối tượng vào trong tập đối tượng ví dụ như tất cả các đối tượng hình học cho dù khác nhau về loại đối tượng đều được đặt trong tập đối tượng ModelSpace PaperSpace và Block. Để truy cập vào một đối tượng nào đó ta phải thông qua tập đối tượng chứa nó. Mỗi một tập đối tượng có một phương thức dùng để thêm đối tượng vào bản thân tập đối tượng đó và hầu hết các tập đối tượng đều sử dụng phương thức Add để thực hiện nhiệm vụ này. Chú ý rằng trong AutoCAD khi thêm các đối tượng hình học vào tập đối tượng liên quan như ModelSpace và PaperSpace thì phương thức dùng để thực hiện nhiệm vụ này có tên là Add Tên đối tượng ví dụ để thêm vào một đường thẳng Line ta sử dụng phương thức AddLine. Trong khi đó đối với các đối tượng khác ví dụ như các đối tượng phi hình học như Layer chẳng hạn thì phương thức của tập đối tượng Layers dùng để thêm một đối tượng vào trong tập đối tượng lại có tên là Add. Cách thức thêm đối tượng vào tập đối tượng P1 P2 ABC Các tập đối tượng có những phương thức và thuộc tính giống nhau dùng để thao tác với chúng cũng như với các đối tượng bên trong chúng. Ví dụ thuộc tính Count .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.