TAILIEUCHUNG - Thiết kế và lập trình Web bằng ngôn ngữ ASP_Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Web

Web là một hệ thống các văn bản có mối siêu liên kết bên trong với nhau (interlinked hypertext documents) được truy xuất thông qua hệ thống là một trang thông tin chứa: văn bản (text), hình ảnh (images), phim (videos) và các đa phương tiện khác có mối siêu liên kết với nhau (hyperlinks). một trang web, là một tập tin HTML hoặc XHT được truy xuất thông qua giao thức HTTP webside là một tập hợp các trang web nằm trên 1 tên miền. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÉT KỂ VÀ LẬP TRÌNH WEB BĂNG NGON NGƯ ASP Lý thuyết 45 tiết Thực hành 30 tiết GVHD Dương Khai Phong Email khaiphong@ Website http site khaiphong NỘI DUNG MÔN HỌC 1 Giới thiệu tổng quan Web 2 HTML và JavaScript 3 Các đối tượng trong 4 kết nối cơ sở dữ liệu 5 Triển khai ứng dụng Web Ôn tập GIỚI THIỆU TỐNG QUAN VE .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.