TAILIEUCHUNG - Thiết kế và lập trình Web bằng ngôn ngữ ASP_Phần 2: HTML và Javascript

Với HTML ta chỉ thiết kế đƣợc trang web để hiển thị thông tin, không tạo ra đƣợc sự tƣơng tác từ phía ngƣời là ngôn ngữ kịch bản (do hãng Sun Microsystems và Netscape phát triển từ ngôn ngữ LiveScripts) dùng để tạo các client-side scripts và server-side scripts (có sự tƣơng tác với ngƣời dùng). | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THIẾT KỂ VÀ LẬP TRINH WEB. BẰNG NGỔN NGỮ ASP Lý thuyết 45 tiết Thực hành 30 tiết GVHD Dương Khai Phong Email khaiphong@ Website http site khaiphong NỘI DUNG MÔN HỌC 1 Giới thiệu tổng quan Web 2 HTML và JavaScript 3 Các đối tượng trong 4 kết nối cơ sở dữ liệu 5 Triển khai ứng dụng Web Ôn tập PHẦN 2 tiếp theo HTML và JAVASCRIPT

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.