TAILIEUCHUNG - Tài liệu dokkai wo hajimeru anata he phần 8

Do phần lớn các mối quan hệ trong xã hội Nhật Bản là không ngang hàng, nên một người nào đó thường có một địa vị cao hơn người kia. Địa vị này được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm: công việc, tuổi tác, kinh nghiệm hay thậm chí tình trạng tâm lý | L o c ề Í1 Ẳ 3 A ỹ co ỹAU 2 1 ẰIMHỸ Hit -s X V ỉ ZA 5 n 11 jut L M AML tí I À a -t ố ép frtfb ỉ 3 3 é M L X 6. 3Ấ W tèẤAv t AMti ặ- A A 2. tíếL Bẻỉo ỉ A Árểí3tỉo A íưA ỹEA xbX L . 3 Cỉ o 3H ti o A l íí L V ỗ If 3 3 s ì. ĩ o I ÍẴỈẼ ttềí A a -CIS A B ỈU t 5 3ffl ừ n X . 7 it ÍỜ f fl TCO a 3 A s 4Ị-. 71 el 4Ị- -g-o S-Ai 7fl lol 71 tfl El Hx fa. -oiu 71 i term of sociology and psychology The basis for an individual in a group to make a decision or decide a course of action _ T Í i X. 6 1. u_ ÍÍ0M Í Í2 LTlỂMXĩ t 0 jHưỉ Lek ỹ 7 ffl l J c b M A ibA 2 4 @x ỈẾM OAcO À j ầ A À Ạ @ ty co bi ề 3 z g 3 3 Ứ co co ư A T @McO7b L L Ư M @14 7 69 2. lELC tOtOv lz ck e o 1 b Ụ 77f Xíi ìtaXíttiM Xỉtd T-W 0 2 XítliA cOBMcD r 3 3 y-ỳ 3 zTMỖilzÍL wiiìiaXỈLJ WKXỈt -- ẩb ỗ o 4 zz- -tiitsmt A L C o attTáó ố - zốo 5 AìtíDìt ẩõ o Ẻ X AKMifs ƯA È áb ốo íẵÁ xùxA 3. i ưià 1 a. BtM J ưt ẫ ìí 0 W et X IWW 9 Tí -t t ZV o ố 4 z 2 Ê t ố z ỉí 2 b. r ìí rt ỗ 4 0 1ì8 M 9 A . t S Bậ v 6t-z ềf ỉ u t tẳ ỗ 3 c. Jl i. ĩ @ Ỗ í9ặp 70 4. A. G. i rfttTJki 0 tixáó iỊJr Ằ-ẵ 5ì BI55Ỳ rjaowj ícbttsư e . c. Mwrft 4 y E . ể èft A. ổ B. D . Bậ M ÍC-c Ẳ Ạ F . 1 Ẩ. íl 1. ỉf Tễĩ ÍO op TT Ợ fr . Ạ-tì-O 5. Dkiiityji J h 9o M i h Jt ft b H X V ố r ih r J li b 9 7 7í ẴOtộẴíto I - co J rầ @ z WỸ7- nUíto 2 a l itv r C riẲ ỖẦỈJ 2í rjt . Xỉtj ỉ í Í3ft L L ờ ỉ ờ á Ạ et ộ í 3 ft b MÍ L-Í ỉ C . -C 75 8 iiM o rli T FJ ti 4 AM oií A ƠT1- x Aiau L X n 5 ai ilk ê W o .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.