TAILIEUCHUNG - Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá. | Phần 6 Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Hiểu tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong đánh giá mức độ đáng tin cậy của khách hàng. Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp tầm quan trọng công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá khả năng trả nợ của công ty và tầm quan trọng của việc dự báo các báo cáo tài chính. Học viên sẽ có cơ hội tính toán và diễn giải các chỉ số tài chính chuẩn và sẽ được giới thiệu về những lợi ích và lô gíc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. A. Bảng cân đối kế toán B. Báo cáo thu nhâp chi phí C. Hạn chế rủi ro khi lê thuôc vào các báo cáo tài chính D. Phân tích các báo cáo tài chính E. Báo cáo lưu chuyển tiền tê F. Dự báo - Môt yêu cầu để đánh giá mức đô đáng tin cây 49 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một bức ảnh về tình trạng tài chính của công ty tại một thời điểm. Nó cho biết tình hình về tài sản công nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm đó. Báo cáo thu nhập chi phí Báo cáo thu nhập thường bắt đầu bằng doanh thu bán hàng sau đó thể hiện các khoản thu nhập và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính này cho biết mức lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi đã trừ tất cả chi phí liên quan qua đó thể hiện khả năng sinh lời của hoạt động kinh doanh. Trong khi bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài sản và công nợ của công ty tại một thời điểm vào cuối kỳ kế toán báo cáo thu nhập cho biết tổng số các luồng giao dịch diễn ra trong kỳ. Hạn chế rủi ro khi lệ thuộc vào các báo cáo tài chính Tình hình tài chính được phản ánh qua bảng cân đối kế toán báo cáo thu nhập và báo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.