TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Để tạo mới dự án VBA 1. Mở cửa sổ VBA Manager. 2. Chọn nút lệnh New. Mặc định dự án mới được tạo sẽ là một dự án độc lập có tên là ACADProject. Sau khi tạo mới dự án ta có thể nhúng dự án vào một bản vẽ nào đó hoặc có thể lưu ra một tệp riêng thành dự án độc lập tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng. Ngoài ra người dùng có thể sử dụng lệnh VBANEW từ dòng lệnh của AutoCAD để tạo mới dự án vBa. Để mở tải dự án VBA 1. Mở cửa sổ VBA Manager. 2. Chọn nút lệnh Load Hiển thị hộp thoại mở dự án VBA Hình V-3 Hộp thoại mở dự án VBA. 3. Chọn dự án cần mở và chọn Open. Ngoài ra người dùng có thể sử dụng lệnh VBALOAD từ dòng lệnh của AutoCAD để tải dự án vBa. Để lưu dự án VBA 1. Khởi động VBAIDE nhấn phím ALT F11 hoặc chọn trình đơn Tools Macro Visual Basic Editor . 2. Chọn dự án cần lưu trong cửa sổ Project. 3. Chọn trình đơn File Save xxx trong đó xxx là tên tệp chứa dự án . Nhúng và tách dự án VBA Để nhúng dự án độc lập vào một bản vẽ 1. Mở cửa sổ VBA Manager. 2. Trong mục Drawing chọn bản vẽ cần nhúng dự án vào. 3. Trong mục Projects chọn dự án cần nhúng vào bản vẽ. CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD 4. Chọn nút lệnh Embed. Sau khi người dùng nhúng dự án vào bản vẽ VBAIDE sẽ sao chép toàn bộ dự án độc lập và nhúng vào bản vẽ AutoCAD nghĩa là tại thời điểm có hai dự án VBA giống nhau cùng tồn tại một là dự án độc lập và một là dự án nhúng trong bản vẽ. Để tách dự án nhúng khỏi một bản vẽ 1. Mở cửa sổ VBA Manager. 2. Trong mục Drawing chọn bản vẽ có chứa dự án cần tách. 3. Chọn nút lệnh Extract. 4. Nếu cần lưu lại dự án chọn nút lệnh Yes ở hộp thoại xuất hiện sau đó nếu không có thể chọn No. . Quản lý dự án VBA từ dòng lệnh AutoCAD có cung cấp một số câu lệnh liên quan đến việc quản lý dự án VBA và để thực thi Macro trong VBA. Dưới đây là danh sách các câu lệnh có liên quan Lệnh Giải thích VBAIDE Mở VBAIDE. Nếu chưa có dự án nào được mở AutoCAD sẽ tự tạo một dự án lập mới sau đó mới hiển thị VBAIDE. VBAMAN Hiển thị trình quản lý dự án VBA - VBA Manager qua đó người dùng có thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.