TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 2

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 2 Thời gian làm bài 60 phút I. Dùng chung cho mọi thí sinh 32 câu Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm A. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại gia tốc cực tiểu. B. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại gia tốc cực đại C. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực tiểu gia tốc cực tiểu. D. Khi chất điểm ở vị trí biên thì tốc độ cực đại gia tốc cực tiểu. Câu 2 Với phương trình dao động điều hòa x Acos ũ t n cm người ta đã chọn. A. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên về phía dương. C. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. D. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí bất kì theo chiều dương. Câu3. Xét một vật dao động điều hoà với biên độ A tần số góc ũ. Tại vị trí có li độ x vật có vận tốc v. Thì hệ thức nào sau đây là không đúng 2 A. v2 ũ A2 - x2 C. A x2 H 2 ũ 2 A2 - x2 _ 2 V2 B. ũ A D. ũ Câu4 Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k 100N m và vật có khối lượng m 250g dao động điều hòa với biên độ A 6cm. Chọn gốc thời gian t 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10n s đầu tiên là A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m. Câu 5 Hai con lắc đơn có chu kì T1 1 5s T2 2s. Tính chu kì con lắc đơn có chiều dài bằng tổng số chiều dài hai con lắc trên. C. 2 5s. B. 3 5s C. 3s . D. 3 25s Câu6 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1 4sin10 nt cm x2 4 V3 sin 10 nt n cm . Phương trình dao động tổng hợp là A. x 8 sin 10 nt n cm B. x 8 sin 10 nt - n cm B. x 4 3 sin 10nt -n cm D. x -4V3 sin 10nt n cm Câu7 Chọn câu sai A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng C. Sóng âm thanh là một sóng cơ học dọc D. Sóng trên mặt nước là một sóng ngang Câu8 sóng cơ học không truyền được trong môi trường nào sau đây A. Chân không B. Chất .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.