TAILIEUCHUNG - Luận văn thực trạng và một số biện pháp nhằm thúc đẩy tình hình bất động sản ở Hà Nôi - 2

Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Chính phủ về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất tại đô thị. Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Hiện nay nhà nước đã ban hành gần 500 văn bản các loại liên quan đến đất và nhà đất. Các văn bản này phần nào đã góp phần tích cực vào việc quản lý thị trường nhà đất. . | Nghị định số 87 CP ngày 17 8 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất. Nghị định số 17 1999 NĐ-CP ngày 29 3 1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Thông tư số 1417 1999 TT-TCĐC ngày 18 9 1999 của tổng cục địa chính hướng dẫn thi hành nghị định 17 1999 NĐ-CP. Nghị định 60 CP ngày 5 7 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất tại đô thị. Nghị định 38 2000 NĐ-CP ngày 23 8 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Hiện nay nhà nước đã ban hành gần 500 văn bản các loại liên quan đến đất và nhà đất. Các văn bản này phần nào đã góp phần tích cực vào việc quản lý thị trường nhà đất. Sự trao đổi giữa các đối tượng mua bán trên thị trường nhà đất một mặt góp phần làm thị trường nhà đất sôi động hơn mặt khác giúp cho các khoản thu ngân sách trong lĩnh vực này cũng tăng lên đáng kể do các loại thuế và phí chuyển giao quyền sử dụng đất và nhà ở. Hiện nay thuế chuỷên quyền sở hữu đất đối với đất ở là 4 . Tổng mức thuế và phí phải nộp khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng về nhà đất từ 3-5 44 Bảng Thu ngân sách nhà nước liên quan đén BĐS giai đoạn 1995 - 2000 Đơn vị tỷ đồng Chl tiêu Năm 1995 Năm 1996 Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Thuế cơ quan sử dụng đất 289 319 329 355 347 213 Thu cấp quyền xử dụng đất 890 969 800 913 Tiền thuê đất 0 0 455 382 408 390 Thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước 200 347 802 822 771 836 Tổng Nguồn Cục quản lý công sản - Bộ tài chính 45 Thu ng n sôch N hp n- íc lin quan Õn B S Theo kết quả kiểm kê đất giai đoạn từ năm 1996 - 2000 các khoản thu từ đất được tỷ đồng năm. Những ưu điểm trong phất triển thị trường BĐS - nhà đất tại Hà Nội Cấc nhu cầuẠvề nhà -đất được đấp ứng đầy đủ hơn với chất lượng Thị trương nhà ở phất triển rất sôi động Cấc h t động trong thị trường quyển sử dụng đất đã tạo ra những Thị tr ín- g kinh doanh mặ t bằng XD diện tích VP khấch sạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.